Kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów:

a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych nowego pawilonu muzealnego
i zagospodarowania terenu.

b) Funkcjonalność przyjętych rozwiązań wnętrz obiektów adaptowanych i nowo projektowanych oraz zagospodarowania terenu.

c) Trafność rozmieszczenia i kontekstu programu zadanego w konkursie dla obiektów jak
i zagospodarowania.

d) Spójność kompozycyjna i architektoniczna całej przestrzeni objętej konkursem
w kontekście uwarunkowań historycznych i urbanistycznych.

e) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów realizacji i użytkowania.

Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz spełnienia, co do zasady istotnych wymogów Regulaminu. Powyższe kryteria są równoważne a Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami Regulaminu