O konkursie

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie architektoniczno-urbanistyczny na modernizację i rozbudowę Willi Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji i jednoetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie dotyczące wniosków o dopuszczenie.

Oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej dokonuje Sąd konkursowy zgodnie z trybem i kryteriami określonymi w Rozdziale V Regulaminu konkursu.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji modernizacji i rozbudowy Willi Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego wraz z elementami zagospodarowania terenu. Zwycięska koncepcja będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja modernizacji i rozbudowy Willi Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.  Od Uczestnika konkursu wymaga się opracowania koncepcji w zakresie wymienionym w Rozdziale IV pkt. 2. zgodnie z wytycznymi i założeniami zawartymi w Regulaminie konkursu oraz w Materiałach do konkursu stanowiących Załącznik nr 8 do Regulaminu.

Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozbudowa Willi Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w zakresie adaptacji zabytkowej Willi Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie, poprzez:

  • przebudowę całości wnętrza Willi oraz remont willi z przywróceniem jej utraconych wartości historycznych, technicznych i estetycznych wraz z niewielkimi zmianami w bryle budynku w celu uzyskania maksymalnej powierzchni użytkowej,
  • rozbudowę polegającą na dostawieniu nowego dwukondygnacyjnego podpiwniczonego pawilonu, w celu dostosowania całego założenia do potrzeb nowego oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego poświęconego wychodźstwu polskiemu im. Ignacego Paderewskiego.

Posesja przy ul. Parkowej 23 w Warszawie zlokalizowana jest na obszarze nie objętym procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ulica Parkowa wchodzi w skład układu urbanistycznego Dzielnicy Rządowej A. Sulkiewicza, Belwederska, Kręta, Lądowa, Parkowa – wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków m.st. Warszawy – ID SRO 11327.

Willa Gabryela Narutowicza przy ul. Parkowej 23, w kształcie po powojennej rozbudowie, została wpisana do rejestru zabytków pod nr A-858 na mocy decyzji nr 509/2009 z dn.18.05.2009 r. W decyzji MWKZ ustalono chronioną prawnie strefę otoczenia w granicach działki nr 28 w obrębie 5-06-17